POIR 3.2.1 OGÓLNY TRYB BADANIA NA RYNEK

18 stycznia 2021

Informacje

Dotacje można uzyskać na prowadzenie działalności inwestycyjnej w przedsiębiorstwie.

W ramach Programu POIR 3.2.1 możliwe będzie uzyskanie dotacji na działalność inwestycyjną związaną z wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych na rynku w postaci nowych i/lub ulepszonych produktów i/lub procesów technologicznych.

W ramach środka można przyznać finansowanie na inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z

- zakładając nową fabrykę;

- zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu

- dywersyfikacja produkcji lub zmiana procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W ramach tego środka wspierane będą projekty dotyczące innowacji produktowych wynikających z prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie. Wsparcie może być przyznane na projekty związane z innowacją produktową na skalę europejską

O współfinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty:

1. mikro - mali i średni przedsiębiorcy

2. którzy zamknęli jeden rok obrotowy, trwający co najmniej 12 miesięcy

3. który w zamkniętym roku obrotowym (trwającym co najmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln zł w przypadku firm średnich i nie mniejsze niż 600 tys. zł w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Na co?

 • budowa systemu informatyczno-komunikacyjnego
 • wykonawcy robót budowlano-montażowych i dokumentacji techniczno-budowlanej
 • sprzęt informacyjny sprzęt naziemny (gruntowy)
 • środki trwałe
 • urządzenia techniczne
 • usługi badawcze
 • maszyny
 • usługi doradcze poza usługami nieruchomości
 • wartości niematerialne i prawne
 • badania rynku
 • sprzęt badawczy
 • licencje
 • telekomunikacja
 • usługi
 • zagospodarowanie terenu

Rodzaje projektów

Współfinansowane będą projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (produktów lub usług).

Przydział finansowy

Kwota środków przeznaczonych na współfinansowanie projektów:

 • Inne niż na Mazowszu 435 mln zł, na Mazowszu 65 mln zł
 • Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 mln PLN.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi równowartość 50 mln EUR.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu na prace rozwojowe wynosi 1 mln PLN.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu na usługi doradcze wynosi 1 mln PLN.

Współfinansowanie

Maksymalna intensywność pomocy na inwestycje wynosi do 70% i jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji.

Maksymalna intensywność pomocy na prace rozwojowe wynosi - 35% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorców; - 45% kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi:

1. na prace rozwojowe 450 tysięcy.

2. na usługi doradcze - 500 tys. zł

3. w przypadku inwestycji kwota współfinansowania nie jest ograniczona


Autor

Redakcja

bezpiecznyrynekpracy.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)