Dotacja z UE na rozpoczęcie działalności 2017 – krok po kroku

6 sierpnia 2017

Energiczne osoby powinny poważnie zastanowić się nad rozpoczęciem działalności gospodarczej dzięki dotacji z Unii Europejskiej. Co prawda w 2017 roku ciężko będzie uzyskać dotację, jednak można spokojnie zlecić napisanie projektu firmie specjalizującej się w pisaniu wniosków. 

Pierwszym krokiem jest znalezienie projektu, a także sprawdzenie kryteriów

Warto wiedzieć, że projekty unijne pojawiają się w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. Ogłoszeń należy szukać na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który ogłasza konkurs dla firm przeprowadzających cały projekt, który jest związany z dotacją. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, czasami na decyzję czeka się nawet 3 miesiące. Firma, która odniesie zwycięstwo podpisuje umowę z Urzędem, a następnie ogłasza nabór do danego projektu. Projekt ma nie tylko nazwę, ale również kryteria przydziału. Przykładem jest konkurs organizowany przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości o nazwie “Startuj z biznesem”.

W projekcie tym były następujące kryteria:

- wiek osoby zgłaszającej nie mógł przekraczać 25 lat

- Osoba wnioskująca musiała mieszkać na terenie podregionu rybnickiego

- ważny był statut osoby bezrobotnej albo nieaktywnej zawodowo

- nie można było również prowadzić działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Należy mieć świadomość, że każdy projekt może cechować się innymi kryteriami. 

Drugim krokiem jest rekrutacja do projektu

W tym etapie bardzo ważna jest cierpliwość. Należy jak najszybciej zgłosić się do firmy, która będzie prowadziła dany projekt i zadać jej wszystkie nurtujące pytania. Warto pamiętać, że firma będzie także prowadziła spotkania otwarte dotyczące projektu. Ważną kwestią jest uzyskanie zaświadczenia zawierającego informację, że starasz się o dotację. Nie można również dopuścić do utraty statusu statusu bezrobotnego. 

Należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ akceptacja procedur może trwać kilka miesięcy. W trakcie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

- deklaracja uczestnictwa w danym projekcie

- formularz rekrutacyjny z uzasadnieniem pomysłu na daną działalność gospodarczą

- wstępna diagnoza potrzeb szkoleniowych

- oświadczenie dotyczące posiadania miejsca zamieszkania na wskazanym obszarze

- oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy z beneficjentem

Oczywiście wszystkie dokumenty będą do pobrania, następnie trzeba je tylko wydrukować i wypisać. Następnie trzeba spokojnie czekać na wyniki. Każdy uczestnik otrzyma numer, który będzie identyfikował na stronie dotyczącej wyników. 

Konstrukcja biznesplanu

Trzecim krokiem są szkolenia, a także pisanie biznesplanu oraz złożenie wniosku

Gdy wypełniony wniosek zostanie przyjęty zostaniesz zaproszony na szkolenia, a także spotkanie z doradcą. Na szkoleniu będzie poruszona kwestia napisania biznesplanu. Warto wiedzieć, że dopiero biznesplan będzie oceniany przez zewnętrzną Komisję Oceny Wniosków, która zadecyduje kto dostanie dotację. Przeważnie przyjęcie do projektu daje 99% szans na otrzymanie dotacji. 

Przed przystąpieniem do szkoleń należy podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie. Oczywiście do tego momentu trzeba utrzymać status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo. Szkolenia na ogół trwają tydzień, poruszane są na nich tematy przedsiębiorczości, pisania biznesplanu, a także marketingu. Po szkoleniach należy napisać biznesplan, a następnie skonsultować się z doradcą. Później trzeba złożyć wniosek i czekać na decyzję. Komisji Oceny Wniosków. 

We wniosku o wsparcie na rozpoczęcie działalności należy uwzględnić następujące dokumenty:

- biznesplan na okres 2 lat

- oświadczenie o niekaralności,

- harmonogram rzeczowo-finansowy,

- oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ZUS i US (dotyczy to tylko osób, które posiadały wcześniej firmy),

- potwierdzenie obecności na 80% zajęć szkolenia,

- oświadczenie o pomoce de minimis,

- oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych.

- oświadczenie i niekorzystaniu z innych środków pomocy

Wnioski należy złożyć w dwóch egzemplarzach w kopercie, która będzie opisana według wytycznych. Dokumenty można także wysłać kurierem lub pocztą.

Czwartym krokiem jest zabezpieczenie dotacji

Osoby, które przeszły wszystkie etapy czeka najważniejszy z dokumentów, czyli poręczenie. Bez tego dokumentu nie można otrzymać pieniędzy. Rekomendowane jest rozpoczęcie szukania poręczycieli właściwie szybko. 

Występują następujące formy zabezpieczenia dotacji: 

- gwarancja bankowa

- poręczenie zwykłe

- weksel z poręczeniem

- blokada rachunku

- ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości.

- zastaw na prawach lub rzeczach

Wniesienie identycznego zabezpieczenia będzie także konieczne przed otrzymaniem wsparcia pomostowego. Poręczyciel musi zarabiać przynajmniej 2500 złotych brutto, a także być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W przypadku, gdy poręczyciel jest żonaty lub zamężny, wymagana jest zgoda współmałżonka.

Podpisanie umowy

Piątym krokiem jest podpisanie umowy i wypłata dotacji

Osoby, które znalazły poręczyciela muszą jedynie podpisać umowę i czekać na przelanie 40 tysięcy złotych. W tym celu należy założyć w banku konto firmowe. Warto nie zaczynać działalności z 0 na koncie, ponieważ wypłata środków może się czasami opóźnić. Przy wydawaniu pieniędzy z dotacji należy się trzymać harmonogramu rzeczowo-finansowego, który jest załączony do wniosku. Trzeba także zbierać wszystkie rachunki, faktury czy umowy kupna-sprzedaży. Warto również znaleźć biuro księgowe rachunkowe. 

Szóstym krokiem jest wsparcie pomostowe

Każdy oprócz dotacji może również starać się o wsparcie pomostowe. Kwota ta jest wypłacana raz w miesiącu przez pół roku. Pomostówkę można wykorzystać na pokrycie kosztów stałych. Wsparcie pomostowe musi być oczywiście uwzględnione w harmonogramie. Należy również w tym przypadku zbierać wszelkiego rodzaju rachunki i faktury.


Autor

Redakcja

bezpiecznyrynekpracy.pl

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)